ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ТИКАГРЕЛОР ДА БЪДЕ АЛТЕРНАТИВА НА АСПИРИН В ПРОФИЛАКТИКАТА НА МОЗЪЧНО-СЪДОВИ ИНЦИДЕНТИ?

Тикагрелор – нов клас антиагрегант, чийто механизъм на действие е свързан с
директното антагонистично действие спярмо P2Y12 рецепторите. Представяме три
проучвания по въпроса:
SOCRATES (2016) : Интернационално, двойно сляпо, рандомизирано проспективно
клинично проучване, сравняващо ефикасността на Тикагрелор спрямо тази на
Аспирин при пациенти с ТИА или исхемичен мозъчен инсулт с 3-месечен срок на
проследяване. Оценено е времето до настъпване на едно от следните събития: нов
исхемичен мозъчен инсулт, миокарден инфаркт или смърт в рамките на 90 дни, като
резултатите показват: При 6,7 % от пациентите лекувани с Тикагрелор е реализирано
едно от горните събития, в сравнение с 7,5 % от пациентите на терапия с Аспирин.
Нов исхемичен инцидент е установен при 5,8 % от групата лекувана с Тикагрелор в
сравнение с 6,7 % при тази лекувана с Аспирин. Не се отчита статистически значима
разлика в двете групи по отношение на: интракраниална хеморагия или кървене,
водещо до смърт.
PRINCE (2018): Мултицентрово, проспективно проучване, провеждано в Китай,
оценяващо ефикасността на лечението с Тикагрелор/Аспирин в сравнение с
Аспирин/Клопидогрел при пациенти с ТИА или пациенти с „лек“ инсулт – NIHSS до 5 т.
за 3-месечен период. Установено е, че при пациенти с налична атеросклероза на
големите мозъчни артерии, групата лекувана с
Аспирин/Тикагрелор е с по-ниска честота на нов исхемичен мозъчно-съдов инцидент в
сравнение с групата лекувана с Аспирин/Клопидогрел.

THALES (2020): Рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано, проспективно
проучване, сравняващо ефикасността и безопасността на Тикагрелор/Аспирин спрямо
тази на Аспирин при пациенти с лек към средно тежък остър, некардиоемболичен
исхемичен мозъчен инсулт с NIHSS < 5 т. или ТИА, при които не е проведено
специфнчно лечение – тромболиза/тромбектомия. 5,5 % от пациентите на терапия с
Аспирин/Тикагрелор реализирали инсулт или смърт в рамките на 30 дни в сравнение с
6,6 % от пациентите на монотерапия с Аспирин. Животозастрашаващо кървене се
установило при 0,5 % от пациентите на терапия с Аспирин/Тикагрелор и само 0,1 % от
пациентите на терапия с Аспирин. Въпреки множеството клинични проучвания в
областта, към момента са валидни препоръките описани в American Heart Association
and American Stroke Association guidelines, където
се посочва, че Тикагрелор не се препоръчва като медикаменти на първа линия в
сравнение с Аспирин при пациенти с „лек“ инсулт – NIHSS < 5 т. или ТИА. Но все пак,
при пациенти с налични контраиндикации за прием на Аспирин, Тикагрелор може да
бъде добра алтернатива с оглед първична и вторична профилактика на мозъчно-
съдови инциденти.
Коментар: Въпреки множеството клинични проучвания в областта, към момента са
валидни препоръките, описани в American Heart Association and American Stroke
Association guidelines, където се посочва, че при пациенти с „лек“ инсулт (NIHSS < 5 т.)
или ТИА, Тикагрелор не се препоръчва като първа линия медикамент в сравнение с
Аспирин. Но все пак, при пациенти с налични контраиндикации за прием на Аспирин,
Тикагрелор може да бъде добра алтернатива с огледпървична и вторична
профилактика на мозъчно-съдови инциденти.
Очакваме Ви на петия хибриден симпозиум на Българското дружество по инсулт,
който ще се проведе на 22.05.2024г. На форума ще бъдат обсъдени алтернативите в
антиагрегантната терапия при исхемичен мозъчен инсулт.

Keep Reading

PreviousNext

Comments

Leave a Reply