Цели, дейност, управление

БДИ е сдружение с нестопанска цел, основано в края на 2022 година от екипа на Клиниката по нервни болести в Болница “Света Анна” в София. Неговият адрес на управление е гр. София, пк 1750, ул. Димитър Моллов 1.

Предмет на дейност

 • научно-изследователска, консултантска и експертна дейност в областта на мозъчния инсулт, както и в свързаните с него области на медицината;
 • провеждане на научни изследвания и проучвания;
 • усвояване на нови научни и практически знания, повишаване качеството на медицинската помощ в областта на мозъчния инсулт чрез продължаващото медицинско обучение при условия и ред, определени в нормативни актове;
 • изготвяне на предложения за въвеждане на стандарти, както и за въвеждане на международно признати методи на качествен контрол в сферата на мозъчния инсулт
 • въвеждане в Република България на международно приетите принципи, норми, стандарти в областта на мозъчния инсулт;
 • разработване на научни проекти в областта на мозъчния инсулт;
 • лабораторни, полеви и научни изпитвания, анализ и оценки на научни изследвания и иновации в областта на мозъчния инсулт;
 • организиране на научни форуми и мероприятия (семинари, кръгли маси, симпозиуми и конгреси) с цел дискутиране на специфичната медицинска проблематика и повишаване на лекарската квалификация;
 • развитие на професионалните интереси на членовете на сдружението, вкл. чрез подпомагане следдипломната им квалификация;
 • осъществяване на връзки с други национални и международни научни организации със сродна дейност и обединяване усилията за изработване на общи позиции, законодателни инициативи, представяне на общи становища и предприемане на съвместни действия пред партньори в сферата на мозъчния инсулт;
 • издаване на научна литература;
 • подпомагане провеждането и развитието на здравната реформа  в интерес на обществото и решаване на проблемите в здравеопазването, отнасящи се до болните от инсулт и оказване на необходимата им помощ;

Цели

 1. Подпомагане на развитието на медицинската наука в областта на мозъчния инсулт.
 2. Съдействие за повишаване и поддържане високо ниво на професионалната квалификация на специалисти в областта на мозъчния инсулт в България.
 3. Представяне на информация за последните научни постижения в областта на мозъчния инсулт до специалисти, специализанти, общопрактикуващи лекари и студенти по медицина.
 4. Прилагане постиженията на медицината в областта на мозъчния инсулт, както и популяризиране на българските постижения на медицинската наука в други страни.
 5. Повишаване на здравно-медицинската култура на населението по въпросите на мозъчния инсулт – начините за предпазване и ранно откриване на това заболяване, съвременното лечение, както и рехабилитацията след инсулт.
 6. Развитие и разширяване  на дейности по превенция, профилактика и промоция на здравето на населението в областта на мозъчния инсулт.
 7. Подпомага всички институции и неправителствени организации в усилията им да подобрят профилактиката, диагностиката, лечението и рехабилитацията на болните с мозъчен инсулт.

Средствата за постигане на целите

 1. Спонсорства и дарения от български и чуждестранни физически и юридически лица, които подкрепят целите на организацията.
 2. Финансиране от страна на сродни организации и европейски или международни програми и фондове.
 3. Членски внос.
 4. Стопанска дейност свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирано дружеството и използване на прихода за постигане на определените в устава цели (чл.3,ал.3 от ЗЮЛНЦ).
 5. Организиране и участие в конгреси, конференции, семинари, симпозиуми, обучения и други  за поддържане високо ниво на професионалната квалификация на специалистите в областта на мозъчния инсулт.
 6. Организиране на конгреси, конференции, семинари, симпозиуми и други за стимулиране на научно-изследователска дейност в областта на мозъчния инсулт чрез партньорства, контакти и научни обмени с други организации в страната и чужбина.
 7. Изпълнение на проекти и инициативи, свързани с целите на сдружението.
 8. Публикуване на научни материали в областта на извършваната от сдружението дейност.
 9. Поддържане официална интернет страница на сдружението.
 10. Издаване на печатно издание и/или други помощни печатни материали.
 11. Други приходи осъществявани по начин, позволен от закона.

Управление на Дружеството

Управителният съвет на БЪЛГАРСКО НАУЧНО  ДРУЖЕСТВО ПО ИНСУЛТ в момента е в следния състав:

 1. доц.д-р Росен Стефанов Калпачки – Председател,
 2. д-р Филип Александров Алексиев – Заместник Председател,
 3. д-р Добринка Огнянова Калпачка – Секретар.

Съгласно чл. 32, ал. 3 от Устава на Дружеството Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 3 (три) години.

Съгласно чл.38. ал.1 Управителният съвет възлага управлението на сдружението на един от своите членове – Председател (Управител), който го управлява и представлява. Тримата членове на Управителния съвет поемат поста Председател за срок от една година на ротационен принцип. Това беше прието още при учредяването с цел да направи управлението на Дружеството възможно най-демократично и отворено за развитие.