Устав

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ИНСУЛТ

Приет на учредително събрание от 08.09.2022, състояло се в гр. София, на адрес: ул. Димитър Моллов №1, пк 1750.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Статут
Чл.1.(1) Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.
(2) Юридическото лице отговаря за задълженията си със своето имущество.
(3) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Сдружението.
(4) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

Наименование
Чл.2.(1) Наименованието на сдружението е БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ИНСУЛТ (БДИ). Международно наименование Bulgarian Stroke Organisation (BSO).
(2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса и ЕИК, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.

Седалище и адрес на управление
Чл.3. Седалището и адресът на сдружението са: София, пк 1750, ул. Димитър Моллов 1, Клиника по нервни болести.

Срок
Чл.4. Сдружението не е ограничено със срок или условие.

Определяне на дейността
Чл.5. Сдружението осъществява дейност в частна полза, изразяваща се в:
научно-изследователска, консултантска и експертна дейност в областта на мозъчния инсулт, както и в свързаните с него области на медицината;
провеждане на научни изследвания и проучвания;
усвояване на нови научни и практически знания, повишаване качеството на медицинската помощ в областта на мозъчния инсулт чрез продължаващото медицинско обучение при условия и ред, определени в нормативни актове;
изготвяне на предложения за въвеждане на стандарти, както и за въвеждане на международно признати методи на качествен контрол в сферата на мозъчния инсулт
въвеждане в Република България на международно приетите принципи, норми, стандарти в областта на мозъчния инсулт;
разработване на научни проекти в областта на мозъчния инсулт;
лабораторни, полеви и научни изпитвания, анализ и оценки на научни изследвания и иновации в областта на мозъчния инсулт;
организиране на научни форуми и мероприятия (семинари, кръгли маси, симпозиуми и конгреси) с цел дискутиране на специфичната медицинска проблематика и повишаване на лекарската квалификация;
развитие на професионалните интереси на членовете на сдружението, вкл. чрез подпомагане следдипломната им квалификация;
осъществяване на връзки с други национални и международни научни организации със сродна дейност и обединяване усилията за изработване на общи позиции, законодателни инициативи, представяне на общи становища и предприемане на съвместни действия пред партньори в сферата на мозъчния инсулт;
издаване на научна литература;
подпомагане провеждането и развитието на здравната реформа в интерес на обществото и решаване на проблемите в здравеопазването, отнасящи се до болните от инсулт и оказване на необходимата им помощ;

Основни цели на сдружението
Чл.6.(1). Основни цели на сдружението са:
Подпомагане на развитието на медицинската наука в областта на мозъчния инсулт.
Съдействие за повишаване и поддържане високо ниво на професионалната квалификация на специалисти в областта на мозъчния инсулт в България.
Представяне на информация за последните научни постижения в областта на мозъчния инсулт до специалисти, специализанти, общопрактикуващи лекари и студенти по медицина.
Прилагане постиженията на медицината в областта на мозъчния инсулт, както и популяризиране на българските постижения на медицинската наука в други страни.
Повишаване на здравно-медицинската култура на населението по въпросите на мозъчния инсулт – начините за предпазване и ранно откриване на това заболяване,съвременното лечение, както и рехабилитацията след инсулт.
Развитие и разширяване на дейности по превенция, профилактика и промоция на здравето на населението в областта на мозъчния инсулт.
Подпомага всички институции и неправителствени организации в усилията им да подобрят профилактиката, диагностиката, лечението и рехабилитацията на болните с мозъчен инсулт.
Чл.6.(2). Целите си сдружението ще осъществява на основание действащото законодателство, устава, решенията на общото събрание и се съобразява с препоръките на Mинистерството на здравеопазването, както и указанията на СЗО за добра медицинска практика.

Средства за постигане на целите на сдружението
Чл.7.(1). Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:
Спонсорства и дарения от български и чуждестранни физически и юридически лица, които подкрепят целите на организацията.
Финансиране от страна на сродни организации и европейски или международни програми и фондове.
Членски внос.
Стопанска дейност свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирано дружеството и използване на прихода за постигане на определените в устава цели (чл.3,ал.3 от ЗЮЛНЦ).
Организиране и участие в конгреси, конференции, семинари, симпозиуми, обучения и други за поддържане високо ниво на професионалната квалификация на специалистите в областта на мозъчния инсулт.
Организиране на конгреси, конференции, семинари, симпозиуми и други за стимулиране на научно-изследователска дейност в областта на мозъчния инсулт чрез партньорства, контакти и научни обмени с други организации в страната и чужбина.
Изпълнение на проекти и инициативи, свързани с целите на сдружението.
Публикуване на научни материали в областта на извършваната от сдружението дейност.
Поддържане официална интернет страница на сдружението.
Издаване на печатно издание и/или други помощни печатни материали.
Други приходи осъществявани по начин, позволен от закона.
Чл.7.(1) Дружеството определя свободно средствата, необходими за постигане на целите си.

ЧЛЕНСТВО
Членски права и задължения
Чл.8.(1) Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица.
(2) Член на сдружението може да бъде всяко физическо и юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.
Чл.9. Всеки член на сдружението има право:
Да участва в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание.
Да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление.
Да бъде информиран за дейността на сдружението.
Да избира и да бъде избиран.
Да се ползва от имуществото на дружеството и резултатите от дейността му.
Да прави предложения във връзка с развитие на дейността му.
Чл.10. Всеки член на сдружението е длъжен:
Да внася ежегодно членския си внос.
Да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели.
Да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет.
Да участва активно в дейността на дружеството.
Да изпълнява решенията на общото събрание.
Чл.11. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху друг и лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Придобиване на членство
Чл.12.(1). Нови членове на сдружението могат да бъдат приемани по всяко време след отправена от тях писмена молба до Управителния съвет, която съдържа:
за физическите лица: данни за трите имена, образователно-квалификационна степен, ако има такава, естеството на професионалната му дейност, координати за обратна връзка;
за юридическите лица: име, форма, документ за актуално състояние и координати за обратна връзка.
Чл.12.(2). Всички кандидати подписват декларация, че са запознати с устава на сдружението и приемат да работят за постигане на целите му.
Чл.12(3). Молбата за членство може да се подава и по електронен път, на ел.поща, посочена на официалния сайт на сдружението.
Чл.12.(4). Управителния съвет разглежда постъпилите молби за членство по реда на постъпване и се произнася задължително в едномесечен срок.
Чл.12.(5). При взето решение от УС за приемане на нов член в сдружението, същият се задължава да внесе членски внос в срок от 7 дни от известяването, че е одобрен за член на сдружението. Членството възниква след внасяне на членския внос. Известяването става по реда и начина, посочен от кандидата в неговата молба за членство.

Прекратяване на членство
Чл.13.(1). Членството се прекратява:
С едностранно волеизявление до сдружението.
Със смъртта или поставянето под пълно запрещение.
С изключване.
С прекратяването на юридическото лице – член на сдружението.
(2). Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо с дейността на сдружението. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.
(3). Всеки член може да бъде изключен и, когато не участва в дейността на сдружението или не внася членския внос за две поредни години. Горните обстоятелства се констатират от Управителния съвет по документи. Прекратяването на членството става с надлежно решение на УС.
(4). При прекратяване на членството по смисъла на ал. 2 и ал. 3 от горните разпоредби, имуществените отношения между бившия член или правоприемниците му и сдружението се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от общото събрание. В случай на непогасени задължения на бившия член към сдружението се извършва прихващане от вземанията му от сдружението, ако има такива. Определяне на размера на вземането се извършва по реда на чл.49, ал.3 от настоящия устав.

ИМУЩЕСТВО
Чл.14. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни средства, придобити от дарения, имуществени вноски от членовете и други права в зависимост от действуващите нормативни актове.

Източници на средства на сдружението
Чл.15.(1) Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос. Членският внос е в размер на 30 лева /тридесет лева/ и се заплаща всяка година по ред и начин, определен с решение на Управителния съвет.
(2). Сдружението чрез своя управителен орган може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

Стопанска дейност
Чл.16.(1) Сдружението извършва следната стопанска дейност, свързана с основния му предмет:
участие в научни проекти;
организация на платени обучения, семинари, симпозиуми и др. форми, подпомагащи целите му;
изработване и разпространение на материали, спомагащи за постигане на целите му,
подготовка, издаване и разпространение на печатни материали, свързани с целите на дружеството
други стопански дейности тясно свързани с горепосочените;
(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони на страната.
(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Председателя на сдружението.

ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл.18. Органите на сдружението са: Председателят, Общото събрание и Управителният съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ
Състав на Общото събрание
Чл.19. В Общото събрание участват всички членове на сдружението. Членовете на сдружението участват в Общото събрание лично или чрез представител.

Представителство в Общото събрание
Чл.20.(1) Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.
(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.
(3) Упълномощаването трябва да е изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като представителната власт може да бъде учредена за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.
(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.
(5) Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.

Правомощия на Общото събрание
Чл.21. Общото събрание:
Изменя и допълва Устава на сдружението.
Приема други вътрешни актове.
Преобразува и прекратява сдружението.
Приема и изключва членове.
Избира и освобождава членовете на Управителния Съвет.
Назначава и освобождава регистрирани одитори.
Одобрява годишния финансов отчет.
Назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случай на несъстоятелност.
Разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство.
Взема решение за откриване и закриване на клонове.
Приема основните насоки и програми за дейността на сдружението.
Приема отчета за дейността на Управителния съвет.
Отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на сдружението.

Провеждане на Общо събрание
Чл.22.(1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо събрание.
(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет – извънредно Общо събрание.

Свикване на Общото събрание
Чл. 23(1) Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(3) Поканата се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, или се обявява в сайта на сдружението най-малко един месец преди насрочения ден.

Право на сведение
Чл. 24. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.

Списък на присъстващите
Чл.25.(1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.
(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

Кворум
Чл.26. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.

Право на глас
Чл.27. Всички членове имат право на един глас.

Конфликт на интереси
Чл.28. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:
Предявяване на искове срещу него.
Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.
При решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.

Мнозинство
Чл.29.(1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.
(2) За решенията по чл.21, т.1 и т.3 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.
(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения, освен ако извънредни обстоятелства не налагат това.

Решения
Чл. 30. (1) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Протокол
Чл.31.(1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.
(2). Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
(3). Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Управителен съвет
Чл.32.(1) Управителният съвет се състои от 3 (три) лица – членове на сдружението.
(2) Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице – член на сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.
(3) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 3 (три) години.
(4) Управителният съвет избира от своя състав Председател.
(5) Към Управителния съвет действа Консултативен интердисциплинарен борд от членове на Дружеството, които подпомагат оперативната дейност на съвета съобразно своята компетентност. Този Борд се избира и свиква по решение на Управителния съвет.
Чл.33.(1) Председателят и Членовете на Управителния съвет или физическите лица, които представляват юридически лица, членове на Съвета, трябва да:
Имат постоянно местоживеене в страната.
Притежават подходяща професионална квалификация и опит.
Не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.
(2) Председателят и членовете на Управителния съвет не могат да бъдат преизбирани последователно за следващ мандат.

Правомощия на Управителния съвет
Чл.34. Управителния съвет:

1. Представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове.
2. Осигурява изпълнението на решенията на общото събрание.
3. Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава; осигурява неговото стопанисване и опазване.
4. Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет.
5. Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението.
6. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това.
7. Провежда редовни заседания, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.
8. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган.
9. Избира и възлага задачи на Консултативния интердисциплинарен борд.
10. Взема решение за участие в други организации.
11. Изпълнява задълженията, предвидени в устава.
12. Приема правила за работата си и избира Председател (Управител) и
Заместник- председател от членовете си.

Кворум и мнозинство
Чл.35.(1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
(2) Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство.
(3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъстващо е и лице, с което има двустранна видео- конферентна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(4) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение единодушно за:
1. Съществена промяна на дейността на сдружението.
2. Съществени организационни промени.
3. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или прекратяване на такова сътрудничество.
4. Вземането на решение за предложение пред Общото събрание за създаване на клон.
Чл. 36. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Отговорност на членовете на Управителния съвет
Чл.37.(1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението и дават гаранция за своето управление.
(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Председател (Управител)
Чл.38.(1) Управителният съвет възлага управлението на сдружението на един от своите членове – Председател (Управител), който го управлява и представлява. Тримата членове на Управителния съвет поемат поста Председател за срок от една година на ротационен принцип.
(2) Първият Председател на Управителния съвет се избира директно от Учредителното събрание за срок от една години.
(3) Председателят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на сдружението, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.
(4) Председателят:
Управлява и представлява сдружението пред трети лица.
Определя основните насоки в осъществяваната от сдружението дейност.
Организира изпълнението на решенията на Управителния съвет.
Организира дейността на сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.
Сключва трудовите договори със служителите на сдружението.
Представлява сдружението и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет.
Докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на сдружението.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
Документи по годишното приключване
Чл. 39. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на независими одитори в предвидените от закона случаи.

Съдържание на отчета за дейността
Чл.40. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишният финансов отчет.

Назначаване на независими одитори
Чл.41.(1) В случаите когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.
(2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.

Приемане на годишното приключване
Чл.42. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет.

Задължителна отчетна информация
Чл. 45. Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчет на информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Дивиденти
Чл.46. Сдружението не разпределя печалба.

Книги на дружеството
Чл.47.(1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния органи на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.
(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, местоработата им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и ЕИК на членовете- юридически лица.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Основания за прекратяване
Чл.48. Дружеството се прекратява:
По решение на Общото събрание.
При обявяването му в несъстоятелност.
С решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи.
Чл.49. При прекратяване на сдружението се извършва и ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението. Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението, който извършва ликвидацията съобразно разпоредбите на Търговския закон и по възможност е длъжен да удовлетвори кредиторите на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на юридическото лице с нестопанска цел.
Чл.50. Имуществото, останало след удовлетворяването на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическото лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел, ако редът за разпределението му не е уреден в устава или учредителния акт.
(2) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 1, то се предава на общината, в която е седалището на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел. Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел общественополезна дейност.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 51. Промени в настоящия устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и ЗЮЛНЦ.
Чл. 52 За неуредените в този устав случаи се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на учредително събрание на сдружението с нестопанска цел Българско дружество по инсулт, състояло се на 08.09.2022, в гр. София, в уверение на което същите полагат подписите си под този Устав:

 

УЧРЕДИТЕЛИ:

Росен Стефанов Калпачки, ЕГН 7011200127, Адрес София 1404, ул. Света Петка Българска 19, УМБАЛ “Света Анна” София, Клиника по нервни болести
Филип Александров Алексиев, ЕГН 7911036280, Адрес София, ул. Ю. Гагарин бл. 65А, УМБАЛ “Света Анна” София, Клиника по нервни болести
Добринка Огнянова Калпачка, ЕГН 8706057298, Адрес София, жк Младост 4, бл 479, УМБАЛ “Света Анна” София, Клиника по нервни болести